Menu Icoon

Vul a.u.b. een zoekterm in

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.

ONS BELEID

In dit privacy beleid beschrijven wij hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, niet alleen wanneer wij jou helpen bij het vinden van een baan, wij jou als klant helpen een geschikte kandidaat te vinden, maar ook wanneer jij alleen onze website bezoekt.
Op basis van de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”) zorgen wij er voor dat elke verwerking van jouw persoonsgegevens in lijn is met de volgende beginselen:

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat je toestemming heeft gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het gerechtvaardigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan doen we dat netjes en verantwoord. Wij maken jou duidelijk voor welke doelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.
 2. Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer we jouw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan zorgen wij er voor dat dat jouw doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.
 3. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke.
 4. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als jouw gegevens dat niet (meer) zijn, dan wissen wij of corrigeren wij die.
 5. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.
 6. Wij zorgen er voor dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 7. Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande beginselen en kunnen aantonen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in lijn is met deze beginselen.

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG jou diverse rechten, welke jou tegen ons kan uitoefenen als jij het niet eens bent met onze uitvoering van dit privacy beleid.

WANNEER DIT BELEID OP JOU VAN TOEPASSING IS

Dit beleid is op jou van toepassing wanneer:

 • Wanneer jij jezelf als kandidaat bij ons, of bij één van onze opdrachtgevers waarvoor wij werven, aanmeldt (Kandidaat)
 • Wanneer jij door onze medewerkers bent benaderd voor onze vacatures (of die van één van onze opdrachtgevers) en hiermee toegestemd hebt om opgenomen te worden in het proces en/of database
 • Wanneer jij onze website bezoekt (Websitegebruiker)

HOE JIJ CONTACT MET ONS, ALS VERANTWOORDELIJKE VOOR JOUW PERSOONSGEGEVENS, OPNEEMT

Jobhoster is een initiatief van EN HR solutions, Neptunusstraat 17, 2132 JA Hoofddorp, Nederland

 • om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die jij ons gegeven had of deze te wijzigen of in te trekken;
 • indien jij misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonlijke informatie vermoedt;
 • om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we jouw persoonsgegevens verwerken);
 • met opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid;

kun jij contact opnemen via het volgende adres: Neptunusstraat 17, 2132JA Hoofddorp.
Je kunt ook een e-mail sturen op volgend mailadres: privacy@enhrsolutions.nl

Dit privacybeleid is naast Nederland ook van toepassing in België.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE?

KANDIDAATGEGEVENS

Wij verzamelen bepaalde informatie over jou om ons in staat te stellen voor jou een passende werkomgeving te vinden. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken.

Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over jou kunnen verzamelen en gebruiken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • CV;
 • Motivatie;
 • Aanvullende informatie die jou aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die jouw referentie over jou aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die onze Klanten over jou aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden, zoals op vacaturesites;
 • IP-adres;

Bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over jou verzamelen is niet uitputtend.

WEBSITEGEBRUIKERS

Wij verzamelen en gebruiken basale informatie over onze Websitegebruikers, die wij voornamelijk gebruiken om onze website te verbeteren. Wij kijken hoe jou onze website gebruikt, hoe vaak jou onze website bezoekt en wanneer de website het meest gebruikt wordt. Daarnaast gebruiken we ook websitegegevens om bezoekgedrag te monitoren én om onze campagnes te optimaliseren in het kader van re marketing.

HOE VERZAMELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

KANDIDAATGEGEVENS
We verzamelen persoonsgegevens van Kandidaten hoofdzakelijk op drie manieren:

 1. 1. Persoonsgegevens die jij ons als Kandidaat verstrekt;
 2. 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en
 3. 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

WEBSITEGEBRUIKERS

We verzamelen jouw gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer jij onze website bezoekt, op basis van de cookie-instellingen in jouw browser. Wanneer jij via de website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van jou verzamelen.

HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

KANDIDAATSGEGEVENS

Over het algemeen gebruiken we de gegevens van Kandidaten op twee manieren:

 1. Recruitmentactiviteiten
 2. Marketingactiviteiten

De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke details is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij jou zouden kunnen passen.

Via Jobhoster kun je solliciteren op één van de vacatures die onze opdrachtgevers publiceren. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken bij voorbeeld bij marketing en profilering. Waar dit vereist is zullen we jou toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren. In gepaste omstandigheden in de toekomst is het tevens mogelijk dat we gegevens van Kandidaten gebruiken voor profilering. In uitzonderlijke gevallen kunnen we genoodzaakt zijn jouw persoonsgegeven in strafrechtelijke procedures te gebruiken.

WEBSITEGEBRUIKERS

De gegevens van Website gebruikers helpen ons jouw gebruikerservaring met onze website te verbeteren. Bijvoorbeeld: door het analyseren van jouw recente zoekcriteria voor vacatures om jou passende vacatures aan te bieden.

MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende gronden delen met de volgende categorieën personen, waar dat gepast is en in overeenstemming met lokale wet-en regelgeving:

 • Alle zakelijke entiteiten, vallende onder EN HR solutions B.V., waaronder ook EN-flex B.V., etc.
 • In het geval van Kandidaten: onze opdrachtgevers waarvoor wij de werving uit naam van die organisatie beheren via een publicatie op Jobhoster;
 • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden zoals uitbestede IT-providers en bestandenopslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben
 • Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers;

Deze lijst is niet uitputtend.

HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen we jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien:

 • In het geval van Kandidaten: we gedurende een periode van 4 weken geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren. Jouw gegevens worden doorgestuurd naar de opdrachtgever die jouw sollicitatie in behandeling neemt.
 • In de andere gevallen: we gedurende een periode van 2 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren.

JOUW RECHTEN ONDER DE AVG

Onder de AVG heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben. Door contact met ons op te nemen kunnen we die met jou bespreken en afhandelen volgens de termijn die daarvoor staat.
Onder de AVG heb jij de volgende rechten:

 • het recht op informatie;
 • het recht op inzage in jouw gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op informatie

Wij hebben de plicht jou te informeren over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Meer specifiek heb jij het recht om te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Middels dit privacy beleid willen wij jou bewust maken van de risico’s van de gegevensverwerking, de regels die ervoor gelden, onze waarborgen en de manier waarop jij jouw rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens kan uitoefenen.

Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien. Jij mag daarom met redelijke tussenpozen aan ons vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Wij zijn verplicht om gehoor te geven aan dergelijke verzoeken en de beschikbare informatie te verstrekken.
Als jij daarom verzoekt zullen wij jou een kopie van de gegevens verstrekken, of wel jou op afstand toegang bieden tot de gegevens in een beveiligde omgeving (zoals bijvoorbeeld een persoonlijk account/portal). Wij brengen je voor de kopie van de gegevens geen kosten in rekening. Wanneer jij meerdere kopieën wil ontvangen, dan zullen wij jou daarvoor op basis van administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Wij zullen je de kopie schriftelijk (waaronder begrepen in elektronische vorm) aanbieden.

Wanneer wij een inzageverzoek krijgen, dan zullen wij controleren of jij degene bent die het verzoek doet. Hiertoe zullen wij jouw identiteit vaststellen. Dit geldt in het bijzonder bij online diensten.

Recht op rectificatie

Wanneer de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet (meer) kloppen, heb jij het recht ons op te dragen deze gegevens te corrigeren. Ook heb jij het recht om de gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn.

Wanneer wij jouw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van de wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt; of een onevenredige inspanning van ons vergt.

Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door jouw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd, et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om jouw gegevens zo snel mogelijk door ons te laten wissen, maar alleen in één van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • jij trekt jouw toestemming voor het verwerken in en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten;
 • jij hebt gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking (zie recht op bezwaar);
 • jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • jouw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Naast het recht op verwijdering heb jij het recht om ‘vergeten te worden’.

In situaties waarbij wij jouw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld door ze online te zetten) en jij ons vraagt de gegevens te wissen, nemen wij, naast het wissen van de gegevens uit onze eigen systemen, redelijke technische en organisatorische maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die jouw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat jij vergeten wilt worden. Dit betekent dat iedere koppeling naar, en kopie of reproductie van, de gegevens gewist moet worden.

Op basis van de AVG zijn er een aantal situaties waarin wij geen gevolg hoeven te geven aan jouw verzoek tot verwijdering en het verzoek om vergeten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust. Wanneer naar onze mening zo’n situatie van toepassing is zullen wij jouw verzoek gemotiveerd afwijzen.

Wanneer wij jouw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van het feit dat de gegevens op jouw verzoek verwijderd moeten worden, tenzij dit onmogelijk blijkt; of een onevenredige inspanning van ons vergt.

Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door Jouw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Wij hebben alleen het recht te weigeren aan jouw verzoek te voldoen op basis van in de AVG genoemde redenen.

Het recht op beperking van de verwerking

Jij kunt jouw recht op beperking van de verwerking inroepen in de volgende situaties:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door jou betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en jij verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • jij hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van jou.

In bovengenoemde situaties zorgen wij er voor een zodanige beperking van de verwerking dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden verwerkt.
Wanneer wij jouw persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen.

Wanneer wij de beperking opheffen, stellen wij jou hiervan vooraf in kennis.

Recht op bezwaar

an de drie situaties die in de AVG beschreven zijn, waarin jij jouw recht op bezwaar kan uitoefenen, zijn er twee op jou als Kandidaat, Klant, Uitzendkracht, Interimmer- of detachant, Leverancier of Websitebezoeker van toepassing:

 1. je kunt vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen in dat geval de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan jouw belang de verwerking te laten stoppen;
 2. je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, wanneer wij die gebruiken voor direct marketing. Wij zullen hier altijd gehoor aan geven. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen).

Het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);

Jij hebt, als je dat wenst, het recht jouw persoonsgegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Feitelijk betekent dit dat je de gegevens die van jou zijn opgeslagen mee kan nemen naar de provider van een ander online platform (afhankelijk van de aard van de gegevens en datasystemen). Om jou in staat te stellen dit te doen zullen wij jou de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is. Indien gewenst kunnen we de gegevens direct voor jou doorgeven.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • de ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 • de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering
 • Jij hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op geautomatiseerde verwerking, (waaronder profilering), gebaseerd besluit, wanneer dit:
 • rechtsgevolgen heeft voor jou; of
 • het jou anderszins in aanzienlijke mate treft.

In de volgende situaties kunnen wij gebruik te maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder ook profilering:

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons;
 2. wanneer jij jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 3. wanneer dit aan ons is toegestaan op basis van een toepasselijk wet die ook voorziet in de bescherming van jouw gerechtvaardigde belangen

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit:
Jij hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE?

 • Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw systeem. We gebruiken cookies om jouw activiteit te volgen en om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer jij onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we jou bij jouw volgende bezoek opties laten zien die op jouw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.
 • Indien jij wilt controleren welk type cookies jij accepteert bij het bezoek aan onze website of die van onze opdrachtgevers en in ons beheer zijn, dan kun je dit doorgaans doen in jouw browserinstellingen.
 • Om een volledige lijst met de specificaties van de bovenstaande cookies in te zien, download ons Cookiebeleid

Hoe jij cookies kunt verwijderen

 • Indien jij geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kun je cookies weigeren door jouw browserinstellingen te wijzigen.
 • De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als jij liever hebt dat we op deze wijze geen gegevens van je verzamelen, kun je er in de privacy instellingen van jouw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat je niet van alle functies van onze website kunt profiteren en/of geen sollicitatie kunt achterlaten bij ons of één van onze opdrachtgevers. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van jouw browser om te zien hoe je jouw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
 • Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kun je aboutcookies.org bekijken. Hier vind je ook details over het verwijderen van cookies van jouw computer.

ONZE RECHTSGROND VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW GEGEVENS

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Op basis van Art. 6 lid 1 f AVG mogen we jouw gegevens verwerken wanneer het “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”
Jij hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kun je contact met ons opnemen.

COMMERCIELE BELANGEN

We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat als jij op zoek bent naar werk of professionele informatie uit jouw cv op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, jij er akkoord mee gaat dat we jouw gegevens verzamelen en jouw persoonsgegevens gebruiken om jou recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en jouw vaardigheden te toetsen aan onze wensen van de opdrachtgever. Deze dingen moeten we doen zodat we kunnen functioneren als een winstgevend bedrijf en jou en andere Kandidaten te helpen een baan te vinden. Dit zijn onze commerciële belangen.

TOESTEMMING

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht jouw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met jouw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.
Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

 • jij moet ons jouw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij jou onder enige vorm van druk zetten;
 • jij moet weten waar jij mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we jou voldoende informatie geven;
 • jij zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor jij toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor jij geen toestemming geeft; en
 • jij moet jouw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – we zullen jou waarschijnlijk een hokje laten zien dat jij kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

We zullen de toestemmingen die jij op deze manier gegeven hebt bijhouden.
We hebben reeds vermeld dat we in sommige gevallen kunnen vertrouwen op soft opt-in toestemming. Het is ons toegestaan om jou producten of diensten die samenhangen met de recruitmentdiensten die we leveren aan te bieden zolang jij je niet actief afmeldt voor deze berichten.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer we jouw toestemming hebben verkregen om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor jij toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van jouw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we jou over deze voorwaarde informeren.

HET FORMULEREN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”

BEGRIPPENLIJST

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.
 • Andere mensen met wie wij contact op zouden kunnen nemen – hieronder zouden referenties en contactpersonen voor noodgevallen van Kandidaten en Personeelsleden kunnen zijn. We zullen uitsluitend contact met hen opnemen indien de situatie daarom vraagt.
 • Kandidaten – hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door ons geadverteerd of gepromoot worden, waaronder vaste contracten, deeltijd- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij onze Klanten; tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie aan ons gestuurd hebben.
 • Klanten – hieronder vallen onze klanten en anderen aan wie wij diensten verlenen bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.
 • Recruitment Process Outsourcing (RPO) diensten – volledige of gedeeltelijke uitbesteding van het recruitmentproces voor vaste werknemers aan een recruitmentprovider.
 • Websitegebruikers – elk individu dat een van onze websites bezoekt.